เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
- เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์หนังสั้น สามารถวางแผนออกแบบการทำหนังสั้น ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อสังคม และตนเองได้
- เข้าใจและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้มีวิจารณญาณ

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Main

เป้าหมาย (Understanding Goal):
- เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์หนังสั้น สามารถวางแผนออกแบบการทำหนังสั้น ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อสังคม และตนเองได้
- เข้าใจและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้มีวิจารณญาณ
Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

คำถามหลัก(Big Question) : 1. เราจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ และเกิดคุณค่าต่อสังคมได้อย่างไร?
                                                2.เมื่อปัญหาต่างๆเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนจะใช้ วิจารณญาณอย่างไร ในการเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างคุ้มค่า

ภูมิหลังของปัญหา:
            สังคมในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างที่พักอาศัยให้มีคุณภาพ สร้างสินค้าและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และยังสามารถผลิตสื่อต่างๆ การติดต่อสื่อสารในหลายๆรูปแบบอาทิเช่น การส่งข้อความผ่านตัวอักษร ผ่านรูปภาพ หรือแม้กระทั่งเป็นคลิปวิดีโอ จึงทำให้คนในสังคมเสพติดวัตถุนิยม สิ่งอำนวยความสะดวกกันมากขึ้น การพบปะพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัวลดน้อยลง   สื่อต่างๆเข้ามามีบทบาทกับทุกช่วงอายุ หลายคนเลือกบริโภคสื่อไม่เป็น เลยกลายเป็นเครื่องมือของค่านิยม และโฆษณาชวนเชื่อ เช่น อาหารเสริมบำรุงสมองกินฉลาด ชาเขียวให้โชคดื่มแล้วสุขภาพแข็งแรง ผลิตภัณฑ์มีของแถมเมื่อหรือแลกซื้อในราคาถูก แคตตาล็อกราคาสินค้าลดราคา เป็นต้น จากปัญหาที่กล่าวมานั้นใน Quarter ที่2/2558
พี่ ป.5 จึงสนใจที่จะเรียนรู้ ในการรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และเกิดคุณค่าต่อสังคม

เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals:
                  - เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์หนังสั้น สามารถวางแผนออกแบบการทำหนังสั้น ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อสังคม และตนเองได้
                  - เข้าใจและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้มีวิจารณญาณ


ระยะเวลา(Duration) : 9สัปดาห์( 9ชั่วโมง/ สัปดาห์)
ครูผู้สอน :  นางสาวศรัญญา กาวิน


ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PBL) หน่วย: "หนังสั้น"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Week
input
Process
Output
Outcome
1
10 – 14
ส.ค. 58
โจทย์ : สร้างแรง /  เรื่องที่อยากเรียนรู้                                       
คำถาม
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
- โฆษณาแต่ละชิ้นต้องการถ่ายทอดสิ่งใด เพราะอะไร                                                
เครื่องมือคิด      
-
Round robin เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงวันหยุด ,  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปโฆษณาและหนังสั้นที่ได้ชม
-
Black board share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและพร้อมตั้งชื่อหน่วย
-
Think pair share เลือกชื่อหน่วยที่อยากเรียนรู้
-
Wall thinking ติดชิ้นงาน
สื่อและอุปกรณ์
- คลิปโฆษณา เรื่อง ”ลูกเกลียดแม่แทบตาย สุดท้ายดีกันเพราะ , เอาไงดี , เกือบเนียน.”
- หนังสั้นเรื่อง”โครงการสานรัก ”
กิจกรรม
- ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิด Quarter
- นักเรียนดูคลิปโฆษณา เรื่อง ”ลูกเกลียดแม่แทบตาย สุดท้ายดีกันเพราะ , เอาไงดี , เกือบเนียน.”และหนังสั้นเรื่อง”โครงการสานรัก ”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โฆษณาที่ได้ดู
- นักเรียนร่วมกันเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด
Black board share
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- สรุปเรื่องที่ได้จากการโฆษณา และหนังสั้น
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับชมได้ ทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
 
สามารถวิเคราะห์การรับชมสื่อได้และสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสาร
- พูด/ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ตนเองประทับใจในวันหยุดที่ผ่านมาได้โดยผู้รับฟังสามารถเข้าใจ
- พูดนำเสนอสิ่งที่ได้รับชมจากคลิปโฆษณาให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการชมคลิปเพื่อนำมาสรุปร่วมกันได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
input
Process
Output
Outcome
2
17 – 21 ส.ค. 58
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
คำถาม                                                 
-นักเรียนจะสามารถตั้งชื่อโครงงานให้น่าสนใจได้อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน  Quarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้                                                                                                  
เครื่องมือคิด
- Blackboard share ชื่อหน่วยการเรียน
-
Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-
Show and Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
-
Wall Thinking ปฏิทินการเรียนรู้, สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อ / อุปกรณ์
-กระดาษบรู๊ฟ
-สี / ปากกาเคมี
-ห้องสมุด              
-บรรยากาศในห้องเรียน
กิจกรรม
- ตั้งชื่อโครงงาน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 2
- เขียน Mind mapping ความรู้ก่อนเรียน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-ร่วมกันตั้งชื่อโครงงานที่น่าสนใจ
- เขียนอธิปรายสิ่งที่เรียนรู้แล้ว /สิ่งที่อยากเรียนรู้
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
ชิ้นงาน
-สิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้ก่อนเรียน                    (Mind Mapping )
- ทำปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนการเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว , Mind mapping และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ตลอด 9 สัปดาห์ได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- ออกแบบและเขียน Mind mapping / ปฏิทินได้
-
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้งสามารถอธิบายและนำเสนอปฏิทินให้ครูและเพื่อนๆฟังได้อย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อทำ
Mind mapping ได้อย่างเหมาะสม
- สามารถจัดหมวดหมู่ปฏิทินรายสัปดาห์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน Week
input
Process
Output
Outcome
3
24 – 28 ส.ค. 58
โจทย์ : ประเภทของสื่อ
คำถาม
- สื่อแต่ละประเภทในปัจจุบัน ส่งผลอย่างไรต่อตัวเรา
- นักเรียนรับสื่อประเภทใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
- ประเภทของสื่อมีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีรูปแบบอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Round rubin ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช่สื่อ
- Mind mapping สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
สื่อ / อุปกรณ์
 
- หนังสือ 
- โทรศัพท์มือถือ
 - โฆษณา
- หนังสั้น
- ภาพยนตร์                               
กิจกรรม
- ดูคลิป วีดีโอ หนังสั้น  หนังสือพิมพ์ ข่าวสารต่างๆ
-  วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู
-  จัดหมวดหมู่และจำแนกสื่อตามรูปแบบการนำเสนอ  (หนังสือ  โทรศัพท์มือถือ โฆษณา หนังสั้น ภาพยนตร์ )
-  อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสื่อแต่ละประเภท
ภาระงาน
-ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูล
- สรุปความเข้าใจประเภทของสื่อและการใช้งานในรูปแบบ Mind Mapping
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
-  Mind Mapping ประเภทของสื่อและการใช้งาน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายหมวดหมู่และความหมายของสื่อแต่ละประเภทได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามรถนำสื่อมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประโยชน์ถูกต้องเหมาะสม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และเทคโนโลยีผ่านนิทาน การ์ตูนช่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายWeek
input
Process
Output
Outcome
4
31 – 4 ก.ย. 58
โจทย์ : สื่อโฆษณา
คำถาม
- นักเรียนได้อะไรจากการดูคลิปโฆษณา
- นักเรียนจะผลิตสื่อโฆษณาอย่างไรให้มีคุณภาพและน่าสนใจ
เครื่องมือคิด
-
Round Rubin วิเคราะห์โฆษณาที่ดู
-
show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / อุปกรณ์
  
คลิปโฆษณา
- เนเจอร์กิฟ
- พ่อหนูเป็นใบ้

กิจกรรม
- นักเรียนดูโฆษณา เนเจอร์กิฟ , พ่อหนูเป็นใบ้
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูและอภิปรายร่วมกัน
- จับฉลากแบ่งกลุ่มสร้างสื่อโฆษณา (9 กลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน)
- จับฉลากหัวข้อโฆษณา ( ยาสีฟัน แชมพู  ผลไม้  ครีม  เสื้อ พริกไทย กระเป๋าเครื่องแระดับ น้ำยาล้างห้องน้ำ)
- นักเรียนออกแบบ Story broad โฆษณา และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
-  เริ่มลงมือถ่ายทำโฆษณา
- นำเสนอและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่ได้ดู
- ออกแบบ
Story broad โฆษณา และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- คลิปโฆษณา
-Story broad โฆษณา
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายการบวนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบโฆษณา
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน การอ่าน และการแสดงออก
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายWeek
input
Process
Output
Outcome
5-6
7 – 18
ก.ย. 58

โจทย์ : หนังสั้น
คำถาม
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
- ปัจจัยที่จะสามารถสร้างหนังสั้นให้มี
คุณภาพควเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
-
Story broad หนังสั้น และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
-
Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / อุปกรณ์
 
- หนังสั้น เรื่อง บั้งไฟน้อย ,เดียวดาย ,ลิขิตชีวิต
-
IPad
- Program  I MOVIE
กิจกรรม
- นักเรียนดูหนังสั้น เรื่อง บั้งไฟน้อย ,เดียวดาย, ลิขิตชีวิต
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู
- Brain storm กระบวนการสร้างหนังสั้นที่มีคุณภาพ
- นำเสนอ/อภิปรายร่วมกัน
- จับฉลากแบงกลุ่มสร้างหนังสั้น (5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน)
- จับฉลากหัวข้อหนังสั้น (การเปลี่ยนแปลง  , แบ่งปัน , สามัคคี , อนุรักษ์ , มุมมองชีวิต)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ Story broad หนังสั้น และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
- เริ่มลงมือถ่ายทำหนังสั้น
- นำเสนอและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ /ปัญหาและแนวทางแก้ไข
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ออกแบบ Story broad หนังสั้น และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
- ถ่ายทำ / ตัดต่อหนังสั้น
-ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูล
ชิ้นงาน
- นำเสนอ Story Board
- หนังสั้น
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการสร้างหนังสั้นที่มีคุณภาพ
ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร
พูดและสื่อสารผ่านบทละครและผู้อื่นสามารถเข้าใจความหมายที่สื่อออกมาได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถเรียงลำดับขั้นตอนละครได้ว่าบทไหนก่อนและหลัง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
input
Process
Output
Outcome
7
21-25 ก.ย. 58
โจทย์ : การเผยแพร่ ผลงานผ่าน Social และการสร้าง Blog
คำถาม
- Blog มีขั้นตอนสร้างอย่างไร
- เราจะสร้าง B
logอย่างไร ให้น่าสนใจ

เครื่องมือคิด
-
Flow chart การสร้าง Blog , การสมัคร
-
Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Gmail
สื่อ / อุปกรณ์
  
- อินเทอร์เน็ต
-
Ipad
-  G mail / Blog
- กระดาษ
A4

กิจกรรม
- ดู Blog โฆษณา และ Blog การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ
-  วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู (Blog ที่มีคุณภาพและน่าสนใจควรเป็นอย่างไร)
-  สมัคร G mail ของตนเอง
-  สร้าง Blog  และอัพเดทข้อมูลของตนเอง รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมในวิชาต่างๆ เรื่องราวความประทับใจของตนเอง
- นำเสนอ Blog
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- สมัคร Gmail
- สร้าง Blog
- สร้างข้อมูลลงใน Blog
ชิ้นงาน
- งาน
Blog ของตนเอง
-
Gmail
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้เข้าใจและสามารถสร้างบล็อกข้อมูลเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
input
Process
Output
Outcome
8
(28-2 ต.ค.58)
โจทย์ : Keynote
คำถาม
  
- นำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด
Brain Strom
สื่อ / อุปกรณ์  
- ข้อมูลในรูปการนำเสนอที่แตกต่าง   เช่นเช่น  Application บน IPAD , I BOOK , Keynote  ,แฮโรแกรม,ชาร์ตหรือกราฟ
- IPad
-  Keynote App
กิจกรรม
- นักเรียนดูและวิเคราะห์ รูปแบบการนำเสนอข้อมูล ประเภทต่างๆที่เกิดจากเทคโนโลยี เช่น
  Application บน IPAD , I BOOK , Keynote  ,แฮโรแกรม,ชาร์ตหรือกราฟ
-  ครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลผ่าน  Keynote
- นักเรียนแต่ละคู่สร้างข้อมูล สิ่งที่ได้เรียนรู้ ใน Quarter 2บน  Keynote App
- นำเสนอและอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ภาระงาน
- วิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอจาก Keynote App
- นำเสนอข้อมูลผ่าน  
Keynote
- คู่สร้างข้อมูล สิ่งที่ได้เรียนรู้ ใน Quarter 2บน  Keynote App
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ผลงานบน
Keynote App
- สรุปเรียนรู้รายสัปดาห์
 

ความรู้ : เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพจาก   Keynote App ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
-
มีการจัดกลุ่มความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำ

Week
input
Process
Output
Outcome
กิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
9
(5-9 ต.ค. 58)
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างหนังสั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง

เครื่องมือคิด
-
Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหนังสั้น
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด Round Rubin
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือ Maid Mapping
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / อุปกรณ์
  
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
A4
กิจกรรม
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด
Quarter 2
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-  ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ /ประเมินตนเอง
-  จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 2
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการหนังสั้นและสื่อ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ

ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลานามัย
ศิลปศึกษา
สร้างฉันทะและ
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้(ว 8.1/ป.5/1)
 - บันทึกสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ และโฆษณา ตามความเข้าใจของตนเองและสามารถอธิบายได้
(ว 8.1  .5/4)
- สามารถตั้งคำถามจากข่าวหรือบทความที่ได้อ่านและได้ฟังได้
(ว 8.1 ป.5/5)             - สามารถแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันจากข่าวหรือบทความที่ได้อ่านหรือฟังได้อย่างสมเหตุ สมผล (ว 8.1 .5/6)


มาตรฐาน ส 5.2
  อธิบายอิทธิพลของธรรมชาติที่ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยน
ไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเอง
(5.2 ป.5/2)
มาตรฐาน ส 4.1
  อธิบายความแตกต่างของสื่อและเทคโนโลยีในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมเหตุ สมผล
(ส 4.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ส 4.2
  สามารถอธิบายอิทธิพลที่มาพร้อมกับสื่อที่ส่งผลสู่ตัวเราได้
(ส 4.2 ป.5/1)

มาตรฐาน ส 2.1
 - มีมารยาทในการฟังและยอมรับฟังความคิด
เห็นและความเชื่อที่แตกต่างในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วม
กันได้ (ส 2.1 ป.5/1)
 - เคารพมองเห็นคุณค่า
และความสำคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน (ส 2.1 .5/3)
 - มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดงออก
ความคิดเห็นของตนเองได้ (ส 2.1 .5/4)
มาตรฐาน ง 1.1
 - อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม
(ง 1.1 ป.5/1)
 -สามรถทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมกับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดเวลาในการทำงานกลุ่มได้  (1.1 .5/3)
มาตรฐาน ง 2.1
 -สามารถอธิบาย
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(ง 2.1 .5/1)
 -สามารถเลือกรับสื่อที่มีประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ
วันได้ อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมได้
(ง 2.1 .5/3)

มาตรฐาน พ 1.1
  อธิบายความสำคัญของสื่อและพัฒนาการ
ได้อย่างถูกต้อง
(พ 1.1 .5/1)
มาตรฐาน พ 4.1
  วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุผล
( พ 4.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
  อธิบายประโยชน์และคุณค่าของสื่อที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคมได้
( ศ 1.1 .5/7)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลานามัย
ศิลปศึกษา

สื่อโฆษณา
-บทบาท
-ผลกระทบ
-ความสำคัญ
-ประเภทของสื่อ
มาตรฐาน  ว 1.1          - สังเกตและอธิบายส่วนประกอบและโครงสร้างของสื่อโฆษณาได้
(ว
1.1 .5/1)
 - อธิบายประโยชน์และโทษจากการรับรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
( ว
1.1 ป.5/2)มาตรฐาน  ว 1.2
   อธิบายและจำแนกสื่อโฆษณาในแต่ละประเภทพร้อมอธิบายลักษณะของสื่อได้
( ว 1.2 ป.5/5)มาตรฐาน  ว 3.1
     
   อธิบายคุณสมบัติของสื่อประเภทต่างๆได้อย่างมีเหตุผล
( ว
3.1 .5/1)

มาตรฐาน ส 1.1      
   เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสื่อสร้างสรรค์
( ส
1.1 .5/3)มาตรฐาน ส 3.2
- อธิบายบทบาทหน้าที่และความสำคัญ เบื้องต้นของสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล
( ส
3.2.5/1)
 - สามารถอธิบายและ จำแนกข้อดี ขอเสียจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม
 ( ส 3.2 ป.5/2)


มาตรฐาน ส 4.1
 - สามารถค้นหาข้อมูลสื่อโฆษณาจากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายได้
( ส
4.1 .5/1)
 - สามารถนำความเข้าใจจากการค้นหาข้อมูลมาอธิบาย ที่มาของสื่อได้อย่างเหมาะสม
( ส
4.1 .5/2)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับความเท็จเกี่ยวกับเรื่องราวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆได้
( ส
4.1 .5/3)
มาตรฐาน  ส
4.3 
   อธิบายพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของ
สื่อโฆษณา อดีตถึง
มาตรฐาน ส 2.1
  สามารถเสนอวิธีการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิต่างๆ จากการใช้สื่อโฆษณาอย่างเหมาะสม( ส 2.1 .5/2)มาตรฐาน ส 2.2
   วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยชน์และโทษ ที่ ตนเองและสังคม ได้จากสื่อโฆษณา
( ส
2.2 .5/3 )


มาตรฐาน ง 1.1
- สามารถอธิบายกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ( ง 1.1 ป.5/1)
 - ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งสมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชั้น  ( ง 1.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ง
2.1
   สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
( ง
2.1 .5/5)
มาตรฐาน พ 2.1
  สามารถระบุพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และไม่พึ่งประสงค์ตลอดจน การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานเป็นกลุ่มได้
 ( พ
2.1 .5/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
 - อธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งบุคคลหรือสิ่งของที่ปรากฏในสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม
( ศ
1.1 .5/1)
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแรง เงา น้ำหนัก และวรรณะสีในการทำงานได้
( ศ
1.1 .5/3)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลานามัย
ศิลปศึกษา
สร้างฉันทะและ
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 6.1
   อธิบายความสำคัญและการกำเนิดสื่อได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
( ว
6.1 .5/4)มาตรฐาน ว 8.1 
   สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับผลกระทบ และประโยชน์ จากสื่อโฆษณาได้
 (ว
6.1 .5/1)


ปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม
 ( ส 4.3 ป.5/1)มาตรฐาน  ส 5.2
   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อสภาพ ร่างกายจิตใจ และสังคมได้
( ส
5.2 .5/2)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา

การเข้าถึงสื่อ
 -กฎหมาย ICT
 -การวิเคราะห์สื่อ
 -การรับรู้สื่อ
 -ผู้ส่งสาร(สื่อ)
 -ปัญหา/แนวทางแก้ไข

(  ว 8.1 ป.5/8)

 
มาตรฐาน ว 3.1
   สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
( ว
3.1 .5/2)มาตรฐาน ว 8.1
 - สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาและใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม
( ว
8.1 .5/1)
- สามารถเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ
( 8.1 .5/3)
 - สามารถอธิบายกระบวนการทำงานและนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าสร้างสรรค์

มาตรฐาน ส 4.1
 - สืบค้นความเป็นมาของสื่อในท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
( ส
4.1 .5/1)
- สามารถนำข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างมีเหตุผล( ส 4.1 .5/2)
 - อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริง กับความเท็จที่ได้รับชม รับฟังจากสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวได้
( ส
4.1 .5/3)
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาท สิทธิและเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ( ส 2.1 .5/1)
 - เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย( ส 2.1 .5/3)มาตรฐาน  ส 2.2 
   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากสื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้( ส 2.2 .5/3)
มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
( ง
1.1 .5/2)
 -ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในกลุ่ม
( ง 1.1 ป.5/3)มาตรฐาน ง 3.1
    ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลายได้
( ง
3.1 .5/1)

มาตรฐาน พ 4.1       
- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของตนเองได้
( พ
4.1 .5/3)
 - สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
( พ
4.1 .5/3)มาตรฐาน พ 5.1
   สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ( พ 5.1 .5/1)

มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่แตกต่างกัน
( ศ
1.1 .5/2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนักและ วรรณะสี ในชิ้นงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ได้
( ศ
1.1 .5/3)
 - บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิตของตนเองและสังคมได้( ศ 1.1.5/7)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ พลานามัย
ศิลปศึกษา
 I Movie
-เครื่องมือ
-องค์ประกอบสื่อ
-บุคลากร
-กระบวนการสร้าง
-การถ่ายทอด และ เผยแพร่
มาตรฐาน ว 8.1
 - ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหนังสั้นที่จะเรียนรู้ ด้วยความสนใจ ( ว 8.1 .5/1)
 - วางแผนการใช้เครื่องมือ และกระบวนการสร้างหนังสั้นได้อย่างเหมาะสม
( ว
8.1 .5/2)
 - แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่เรียนรู้รายสัปดาห์ได้
( ว
8.1 .5/6)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยการสร้างโฆษณา หนังสั้น ให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐาน ส 1.1
   อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของบุคลากรและการกระบวน การสร้างหนังสั้น ( ส 1.1 .5/1)มาตรฐาน ส 1.2
   มีมารยาทของความเป็นสื่อที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด ( ส 1.2 .5/3)

มาตรฐาน ส 4.1
   รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการสร้างหนังสั้นอย่างมีเหตุผล ( ส
4.1 .5/2)
มาตรฐาน ส 2.1
  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
( ส
2.1 .5/4)มาตรฐาน ส 2.2
   วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยชน์และโทษที่ชุมชนจะได้รับการเผยแพร่สื่อที่เราสร้างสรรค์ได้
( ส
2.2 .5/3)

มาตรฐาน ง 1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงาน แต่ละขั้นตอนการสร้าหนังสั้น อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
( ง
1.1 .5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการ ในการทำงานในการสร้างหนังสั้น อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
( ง 1.1 .5/2)
 - มีจิตสำนึกในการ เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีคุณค่า
( ส 1.1 ป.5/4)

  
มาตรฐาน พ 3.1
 - สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน สมมุติบทบาท ที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
( พ 3.1 .5/1)
- ควบคุมการเคลื่อนไหว ในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และควบคุมสมดุลในการสร้างหนังสั้น
( พ
3.1 .5/3)มาตรฐาน พ 5.1
- วิเคราะห์ผลกระทบของ การรับชม รับฟังสื่อ ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา
มาตรฐาน ศ 2.1
  
สามารถเลือกดนตรีประกอบในการใช้สร้างโฆษณา หรือหนังสั้น เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของการแสดง
( ศ
2.2 .5/1)มาตรฐาน ศ 3.1
  
อธิบายประโยชน์ และโทษ ที่ได้รับจากการชมสื่อ โฆษณา หรือหนังสั้นได้( ศ 3.1 .5/6)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ พลานามัย
ศิลปศึกษา
 I Movie
-เครื่องมือ
-องค์ประกอบสื่อ
-บุคลากร
-กระบวนการสร้าง
-การถ่ายทอด และ เผยแพร่
 ( ว 8.1 .5/8)มาตรฐาน ง 2.2
   อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบ ของการสร้างสื่อ ได้อย่าถูกต้อง
( ส
1.1 .5/1 )
 ( พ 5.1 .5/2)
 -วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมและการแสดงออกได้อย่างมีเหตุผล ( พ 5.1 ป.5/4)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ พลานามัย
ศิลปศึกษา
Blog
- ส่วนประกอบของ Blog
- กระบวนการสร้างหนังสั้น
- ข้อดีของการใช้ Blog
มาตรฐาน ง 8.1
 - ตั้งคำถามเกี่ยวกับการสร้าง Blog ด้วยความสนใจ
( ว
8.1 .5/1)
 - ออกแบบและวางแผนสร้าง Blog เป็นกลุ่มได้ ( ว 8.1 ป.5/2)
 - นำเสนอด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการ และผลงาน การสร้างหนังสั้น ให้ผู้อื่นเข้าใจ
( ว
8.1.5/8)


มาตรฐาน ส 2.2
 -
อธิบายโครงสร้าง กระบวนการสร้าง และความสำคัญของ Blog
( ส 2.2 ป.5/3)
มาตรฐาน ง 1.1
  
อธิบายกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นอย่างเข้าใจ เหมาะสม
 ( ง
3.1 .5/1)
มาตรฐาน ง 3.1
   สร้างข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่สร้าง
( ง
3.1 .5/2)

มาตรฐาน ศ 1.1
 
- สร้างสรรค์งานโดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆใน Blog
( 1.1 .5/5)
 
- อธิบายประโยชน์และโทษของงานที่สร้างขึ้นได้ ( ศ 1.1 .5/7 )